سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق 
مدرس 
 
 
بدایه المعارف 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نهج البلاغه 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق 
مدرس 
 
ادامه دارد 
لمعه 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
1393/07/01 
1394/03/15 
تفسیر قرآن