در دوستى و دشمنى اندازه نگهدار
53 بازدید
تاریخ ارائه : 5/14/2012 10:18:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

أحبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، و ابغض  بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما.


ترجمه : در دوستى با دوست خود اندازه نگهدار، بخاطر آنكه شايد روزى با تو دشمن شود، و در دشمنى با دشمن خود اندازه نگهدار، بخاطر آنكه شايد او نيز، شايد با تو دوست شود.


شرح : در دوستى و دشمنى نيز، همچون مسائل ديگر، بايد ميانه روى كرد و اندازه نگهداشت . چون زياده روى در دشمنى و يا دوستی نيز، ممكن است زيانهائى متوجه ما سازد، كه ديگر قابل جبران نباشد.وقتى با كسى دوست ميشويم ، نبايد در معاشرت با او آنقدر زياده روىكنيم ، كه بيش از اندازه به حريم زندگى ما نزديك شود، و تمام اسرار ما را بداند. زيرا ممكن است روزى بين ما اختلافى پيدا شود و آن دوست ، بصورت دشمن ما درآيد. درآن صورت ، او، چون تمام اسرارما را ميداند و از آنچه در حريم خانواده ما ميگذرد آگاه است ، ميتواند از دانسته هاى خود، بر ضد ما سؤء استفاده كند، و ضربه هايى به ما بزند، كه ديگر قابل جبران نباشد.
در دشمنى نيز بايد ميانه روى باشيم و اندازه نگه داريم . يعنى نبايد دشمن را  اذيت و آزار كنيم ، و درباره اش سخنان زشت و زننده بگوییم ، كه اگر روزى با يكديگر دوست شديم ، به خاطر كارها و حرفهاىخود، شرمنده و خجل نباشيم .

نهج البلاغه،حکمت268